Cơ duyên ra đời SWS

Cơ duyên ra đời SWS

Chúng tôi hẹn nhau và bàn nhau cùng làm gì đó, bức thiết nhưng phải chất lượng, mới mẻ.