office4u.vn

office4u_2.png
office4u_1.png

Một platform đăng tải văn phòng cho thuê. SWS thiết kế dữ liệu theo hướng mở, hỗ trợ theo vị trí địa lý (quốc gia, tỉnh, quận, huyện, phường, đường) kèm theo phễu lọc sản phẩm tương ứng, để nếu khéo thay áo thì website này có thể thành cho thuê nhà đất hay bất động sản nói chung. Thiết kệ luồng import từ Excel, CSV nhằm giúp quá trình vận hành, biên tập sản phẩm được nhanh chóng.

  • Khách hàng: LMAK.
  • Timeline: 2 tháng.
  • Công nghệ: Next.js, Bootstrap, Django.
So What is Next?

Are You Ready? Let's get to work!