minicon.vn

Screenshot_18.png
2022-03-12.png

SWS tiếp tục áp dụng giải pháp Headless CMS cho minicon.vn, đem lại tốc độ mượt mà trong khi backend vẫn là Wordpress vốn khách hàng rất quen thuộc và dễ sử dụng. SWS cũng đồng thời xây dựng 1 tool nhỏ để thu thập bài viết, chuyên mục và luồng import vào backend để website có nội dung phong phú trong thời kỳ đầu khách hàng còn thiếu người biên tập, soạn bài.

  • Khách hàng: Minicon.
  • Timeline: 1.5 tháng.
  • Công nghệ: Next.js ISR, Puppeteer, Wordpress.
  • Live: https://minicon.vn
So What is Next?

Are You Ready? Let's get to work!