Ecommerce Scraping Platform

Xuất phát điểm là nhu cầu của nhiều khách hàng khi xây dựng website xong xuôi nhưng thiếu data. SWS buộc phải tư vấn gói tool hỗ trợ cào dữ liệu & chức năng import vào hệ thống nhằm giúp khách hàng "bootstrap" nhanh hơn.

Kinh nghiệm có được từ những nhu cầu thực tế:

  • Xây dựng platform crawl data của Amazon, Shopify, Điện Máy Xanh...
  • Viết tool automation các chuỗi thao tác trên các website custom.
  • Công nghệ có thể kể qua: Scrapy, Redis, Proxy, Puppeteer, Apify.
So What is Next?

Are You Ready? Let's get to work!